Dlaczego Toruń

Toruń należy do grupy najszybciej rozwijających się miast w Polsce.

 

Świadczy o tym systematyczny wzrost liczby inwestorów, którzy właśnie Toruń wybrali na miejsce swojej działalności (w mieście działa około 23 tysiące podmiotów gospodarczych, z czego ponad 380 firm z kapitałem zagranicznym). W raporcie miesięcznika "Forbes" na temat miast atrakcyjnych dla biznesu opublikowanym w 2011 roku, Toruń zajął trzecie miejsce wśród ośrodków mających od 150 do 300 tys. mieszkańców. 

 

Ponadto do najważniejszych atutów miasta i regionu należy zaliczyć również silne zindustrializowanie, dużą liczbę wysoko wykwalifikowanych pracowników, znaczną podaż absolwentów i studentów, a także wysoką aktywność gospodarczą.

 

Toruń jest jedną z dwóch stolic województwa Kujawsko-Pomorskiego. Niewielkie oddalenie  Torunia i Bydgoszczy (32 km od granic administracyjnych) powoduje, że oba miasta tworzą unikalny w skali kraju zespół miast, zamieszkiwany łącznie z sąsiadującymi gminami przez około 800 tysięcy osób. W ostatnich latach obydwa miasta podejmują działania w celu integracji, co przyczyni się do utworzenia europolu porównywalnego z 7 największymi polskimi metropoliami.

 

Wykorzystanie istniejącego potencjału i utworzenie jednego spójnego układu metropolitarnego przyczyni się do szybszego rozwoju gospodarczego regionu. Ponadto konurbacja Bydgoszczy i Torunia wzmacnia siłę gospodarczą i możliwości każdego z miast, w tym również atrakcyjność dla inwestorów.

 

Wśród zalet Torunia, jako miejsca do inwestowania można wymienić m.in.:

- korzystne położenie geograficzne;

- dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczna;

- niskie podatki od nieruchomości;

- wysoką jakość kapitału ludzkiego oraz sprzyjający inwestowaniu klimat społeczny;

- zwolnienia z lokalnych podatków;

- dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej;

- Powiatowy Urząd Pracy zapewniający pomoc w poszukiwaniu pracowników (w tym szkolenia, staże, prace interwencyjne itp.).

 

Przedsiębiorcy, którzy tworzą nowe miejsca pracy na terenie Torunia mogą liczyć na wsparcie ze strony Powiatowego Urzędu Pracy dla miasta Torunia. Jest to m.in. organizowanie stażów oferowanych bezrobotnym do 25 roku życia lub absolwentom szkół wyższych, którzy nie ukończyli 27 roku życia. Właściwy ze względu na miejsce zamieszkania bezrobotnego urząd pracy może na jego wniosek lub za jego zgodą skierować go do odbycia stażu trwającego od 3 do 12 miesięcy. Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 140% zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o składkę na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów z tytułu umożliwienia absolwentowi odbywania stażu.

 

Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego skierowanego przez urząd pracy: 

- koszty wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego;

- przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków;

- pomoc w poszukiwaniu pracowników (w tym organizowanie giełd pracy);

- szkolenia dla przyszłych pracowników;

- prace interwencyjne;

- jednorazowy zwrot składki ZUS.

 

Przykładem pomocy dla inwestorów ze strony toruńskiej Rady Miasta są choćby poniższe Uchwały: 

 

Uchwała RMT 771/14 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Miasta Toruń w ramach pomocy de minimis.

Program pomocowy w ramach pomocy de minimis związany ze zwolnieniem od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków i budowli, przyjęty uchwałą nr 771/14 Rady Miasta Torunia z dnia 15 maja 2014 r. Pomoc skierowana jest do wszystkich kategorii przedsiębiorców, z wyjątkiem stacji paliw i działalności gospodarczej w zakresie handlu hurtowego i detalicznego w obiektach o pow. użytkowej powyżej 100m2. Długość zwolnienia wynosi 5 lat.  

Uchwała RMT 772/14 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy.

Program pomocowy w ramach pomocy de minimis związany ze zwolnieniem od podatku od nieruchomości na tworzenie nowych miejsc pracy, przyjęty uchwałą nr 772/14 Rady Miasta Torunia z dnia 15 maja 2014 r. Pomoc skierowana do wszystkich kategorii przedsiębiorców (mikro, małych, średnich, dużych). Długość zwolnienia wynosi 2 lub 3 lata i uzależniona jest przede wszystkim od wielkości przedsiębiorcy i od ilości utworzonych miejsc pracy.

  

                                             

  RODO             PROCEDURY BHP, PPOŻ oraz OCHRONY ŚRODOWISKA 


Boryszew Nieruchomości Sp. z o.o.    tel: 56 656 24 05  NIP 5272737912   KRS 0000560648 
Copyright ⓒ 2015  Boryszew S.A. All rights reserved.