ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 35/NI/2021

EASTSIDE-BIS Sp. z o. o., Oddział Elana Nieruchomości w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 73, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie elewacji z płyt warstwowych o trzpieniu z PIR grubości 120 mm w obiekcie H-44, elewacja północna.

 

I.         Zakres zapytania ofertowego obejmuje:

 

-        dostawę i montaż podkonstrukcji stalowej dla elewacji z płyt warstwowych o trzpieniu PIR grubości 120 mm w osi podłużnej „A” o powierzchni elewacji około  401m2 (od wysokości 4,20m do wysokości 10,00m i na długości około 67m + 12m2 klatka schodowa – wyjście dachowe),

-        dostawę i montaż podkonstrukcji stalowej na I piętrze do montażu 14 szt. okien (7 podkonstrukcji) i 2 szt. naświetli (1 podkonstrukcja),

-        dostawę i montaż elewacji z płyt warstwowych o trzpieniu PIR grubości 120 mm w osi poprzecznej „1” o łącznej powierzchni elewacji około 401 m2,

-        dostawę i montaż kompletnych obróbek blacharskich.

 

W ramach zapytania ofertowego konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej na obiekcie w obecności konsultanta Zamawiającego w celu omówienia szczegółów technicznych.

 

II.       Zamawiający:

-        udostępni archiwalne rzuty i przekroje obiektu H-44,
-        zdemontuje istniejącą elewację od poziomu +4,20m do poziomu +10,00m,
-        dostarczy i zamontuje stolarkę okienną i naświetla na I piętrze.

III.     Oferta powinna zawierać:

-        wartość robót netto
-        termin płatności
-        Zamawiający oczekuje minimum 30 dni
-        czas realizacji robót
-        termin ważności oferty
-        Zamawiający oczekuje minimum 30 dni
-        okres gwarancji i rękojmi

IV.      Oferent zobowiązany jest do:

-        przeprowadzenia wizji lokalnej we własnym zakresie i na własny koszt
-        wykonania obmiaru zakresu z natury we własnym zakresie i na własny koszt w celu przygotowania oferty

V.        Konsultant:

Kierownik Działu Inwestycji: Zbigniew Wojciechowski

Telefon: 604 451 838

Mail: z.wojciechowski@elana.pl

 

 

VI.      Postanowienia dodatkowe

 

1.       W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

2.       Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu

3.       Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą

4.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z otrzymanych ofert lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

5.       Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski potwierdzonym przez Oferenta

6.       Oferty wariantowe będą odrzucane

7.       Oferty przesłane drogą elektroniczną będą odrzucane

8.       Oferty złożone z pominięciem dokumentów stanowiących załącznik do zapytania będą odrzucane

             9.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

10.      Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 i nast. k.c.

11.      Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt. Nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego

 

Termin składania ofert upływa dnia: 28.04.2021 roku o godz. 12:00.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„H-44 – elewacja północna”

 

VII.     Adres składania ofert:

 

EASTSIDE-BIS Sp. z o. o.

Oddział Elana Nieruchomości

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73

87-100 Toruń

Sekretariat

VIII.   Załączniki: https://drive.google.com/file/d/1RjT4VvRBZqvSgqB4q4OJbGv4C1Og83dy/view?usp=sharing

  1. Wzór umowy
  2. Formularz ofertowy
  3. Widok elewacji – stan dzisiejszy
  4. Szkic elewacji – stan planowany

  

                                             

  RODO             PROCEDURY BHP, PPOŻ oraz OCHRONY ŚRODOWISKA 


Eastside-Bis Sp. z o.o.    tel: 56 656 24 05  NIP 5272737912   KRS 0000560648 
Copyright ⓒ 2015  Boryszew S.A. All rights reserved.