ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 29 / NI / 2021

EASTSIDE-BIS Sp. z o. o., Oddział Elana Nieruchomości w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 73, zaprasza do przygotowania i złożenia oferty na wykonanie elewacji północnej w obiekcie H-46, Pole AN, w osi podłużnej „A” od osi poprzecznej 1 do osi poprzecznej 21 wraz z projektem powykonawczym z płyt warstwowych o trzpieniu z wełny mineralnej długości około 100 m i wysokości 10 m.

 

  1. Zakres zapytania ofertowego obejmuje:

-      dostawa i montaż podkonstrukcji stalowej niezbędnej do montażu płyt warstwowych /dokumentację wykonawczą opracowuje Wykonawca/

-      dostawa i montaż podkonstrukcji stalowej niezbędnej do montażu stolarki okiennej o wymiarach 2160 x 1800/1830 mm na I piętrze – 16 szt. podkonstrukcji

/dokumentację wykonawczą opracowuje Wykonawca/

-      dostawa i montaż podkonstrukcji stalowej niezbędnej do montażu bramy przemysłowej o wymiarach 5200 z 3960 mm

/szkic podkonstrukcji stalowej dostarcza Zamawiający/

-      dostawa i montaż podkonstrukcji stalowej niezbędnej do montażu naświetli o wymiarach 2160 x 870/900 mm na parterze – 5 szt. podkonstrukcji

/dokumentację wykonawczą opracowuje Wykonawca/

-      dostawę i montaż płyt warstwowych KINGSPAN z rdzeniem z wełny mineralnej KS1000FH grubości 175 mm z łącznikiem ukrytym odpowiednio w kolorach:

-          RAL 5010/9002 pomiędzy osiami poprzecznymi od 1 do 2

-          RAL 9007/9002 pomiędzy osiami poprzecznymi od 3 do 4 i od 19 do 20

-          RAL 9006/9002 pomiędzy osiami poprzecznymi od 4 do 19

-      dostawę i montaż kompletu obróbek blacharskich

-      opracowanie projektu powykonawczego dla zakresu prac objętego zakresem zapytania ofertowego

 

W ramach zapytania ofertowego konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej przez Oferenta na obiekcie w obecności konsultanta Zamawiającego w celu omówienia szczegółów związanych z zapytaniem ofertowym.

 

II.     Zamawiający:

-      zapewnia demontaż istniejącej elewacji

-      dostarcza komplet stolarki okiennej wraz z montażem

-      dostarcza bramę przemysłową wraz z montażem

 

III.    Oferta powinna zawierać:

-      wartość prac objętych zapytaniem ofertowym

/netto/

-      termin płatności za wykonanie prac objętych zapytaniem ofertowym

/Zamawiający oczekuje minimum 30 dniowego terminu płatności/

-      planowany czas konieczny do realizacji prac

        /czas niezbędny do realizacji prac na obiekcie/

-      informację o terminie ważności oferty

/Zamawiający oczekuje minimum 30 dniowego terminu ważności oferty/

 

 

IV.    Postanowienia dodatkowe:

  1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

2.      Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu

3.     Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą

4.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z otrzymanych ofert lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

5.      Oferty wariantowe będą odrzucane

6.     Oferty przesłane drogą elektroniczną będą odrzucane

7.     Oferty złożone z pominięciem dokumentów stanowiących załącznik do zapytania będą odrzucane

8.     Oferty częściowe będą odrzucane

9.     Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 i nast. k.c.

10.   Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt

11.   Oferentom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego

 

Konsultant Zamawiającego:

 

Kierownik Działu Inwestycji, Zbigniew Wojciechowski, tel. 604 451 838

 

Termin składania ofert upływa dnia: 19.04.2021 roku

 

Adres składania ofert:

 

EASTSIDE-BIS Sp. z o. o.

Oddział Elana Nieruchomości w Toruniu

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73

87-100 Toruń

Załączniki:

 

  1. wzór umowy
  2. formularz ofertowy
  3. H-46 - POLE AN - elewacja - szkic lokalizacyjny
  4. H-46 - POLE AN - podkład konstrukcyjny - brama 5200 x 3960
pdfH-46_-_POLE_AN_-_zapytanie_ofertowe_29_NI_2021_-_elewacja.pdf
pdfH-46_-_POLE_AN_-_podklad_konstrukcyjny_-_brama_5200_x_3960.pdf
fileH-46_-_POLE_AN_-_elewacja_-_umowa_-_wzor.docx
jpgH-46_-_POLE_AN_-_elewacja_-_szkic_lokalizacyjny.jpg
jpgH-46_-_POLE_AN_-_elewacja_-_osie.jpg
fileH-46_-_POLE_AN_-_elewacja_-_formularz_ofertowy.docx
jpgH-46---POLE-AN---elewacja-docelowa.jpg
jpgH-46---POLE-AN---elewacja-istniejaca.jpg

  

                                             

  RODO             PROCEDURY BHP, PPOŻ oraz OCHRONY ŚRODOWISKA 


Eastside-Bis Sp. z o.o.    tel: 56 656 24 05  NIP 5272737912   KRS 0000560648 
Copyright ⓒ 2015  Boryszew S.A. All rights reserved.