ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 70 / NI / 2020

EASTSIDE-BIS Sp. z o. o., Oddział Elana Nieruchomości w Toruniu, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 73, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej w obiekcie H-46, NAWA 5, HALE BN, Zakład MAFLOW w Toruniu.

 

 1. Podstawowe założenia i oczekiwania użytkownika:
 1. Przedstawiamy plan rozmieszczenia maszyn (LAY-OUT) z zaznaczonymi obszarami wygrodzonymi szczelnymi płotami (wysokość płotów odpowiednio 3m i 4m).
 2. Planowana ilość osób jednocześnie przebywających na hali to 60-70 osób.
 3. Wentylacja technologiczna wyciągowa, którą należy uwzględnić w bilansie ilości powietrza:
 • obszar LEF (wygrodzenie panelami o wysokości 4m) wyposażony w wentylator EX DVEX630D6 o przepływie max 7950 m3/h,
 • odciąg ze stanowiska testów szczelności – wentylator wyciągowy – około 3.000 m3/h.
 1. Sugerowana instalacja centrali/central nawiewno – wywiewnych na zewnątrz hali – ułatwiona konserwacja i brak zajmowania przestrzeni na hali.
 2. Sugerowane zastosowanie jednej lub dwóch centrali nawiewno – wywiewnych.
 3. Sugerowane zaprojektowanie nawiewników w wykonaniu nie zajmującym powierzchni posadzki i umożliwiający niezależną relokacje maszyn i stanowisk produkcyjnych w przyszłości bez konieczności modyfikacji układu wentylacji.
 4. Dostosowanie instalacji nawiewno – wywiewnej do wygrodzonych obszarów (zgodnie z planem rozmieszczenia maszyn – LAY-OUT) – jeżeli konieczne do zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza z tych obszarów. W obszarze wygrodzonym panelami o wysokości 4m stosowane są rozpuszczalniki, które tworzą pary cięższe od powietrza – w razie potrzeb należy to uwzględnić w projekcie.

 

 1. Zakres zapytania ofertowego obejmujące:
 1. Zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie central wentylacyjnych nawiewno – wywiewnych wg wyżej wskazanych wytycznych.

         Dokumentacja budowlana istniejącej wentylacji nawiewno – wywiewnej do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

 1. Zaprojektowanie, dostawę i montaż konstrukcji stalowej niezbędnej do montażu centrali/central wentylacyjnych.

Zamawiający dysponuje dokumentacją budowalną w branży konstrukcyjnej konstrukcji wsporczej i obsługowej, pracujących obecnie na obiekcie central, którą udostępni w miarę potrzeb.

 1. Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowych prac budowlano – konstrukcyjnych niezbędnych do wykonania przejść przez ściany i dach czerpni/kanałów.

         Uwaga: pomiędzy osiami 23 i 24 ściana elewacyjne docieplona jest częściowo wełną mineralną (szerokość 400 cm osiowo) a częściowo styropianem (o szerokości 200 cm osiowo).

 1. Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie instalacji zasilania elektrycznego centrali/central wentylacyjnych.

         Zamawiający dysponuje dokumentacją budowlaną w branży elektrycznej zasilania elektrycznego istniejących układów wentylacji nawiewnej i wyciągowej, którą udostępni w miarę potrzeb projektowych

 

 

 

 1. Postanowienia dodatkowe:
 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

2.       Zamawiający wykluczy z postępowania Oferentów, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.

3.       Ofertę Oferenta wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

4.       Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z otrzymanych ofert lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

5.       Oferty wariantowe będą odrzucane.

6.       Oferty złożone z pominięciem dokumentów stanowiących załącznik do zapytania będą odrzucane.

7.       Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

8.       Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 i nast. k.c.

9.       Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt.

10.     Oferentom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

 

 1. Oferta powinna zawierać:
 1. Wartość prac objętych zapytaniem ofertowym
 2. Termin płatności za wykonanie prac objętych zapytaniem ofertowym

Zamawiający oczekuje minimum 30-dniowego terminu płatności

 1. Planowany czas wykonania całości robót objętych zapytaniem ofertowym
 2. Informację o terminie ważności oferty

Zamawiający oczekuje minimum 45 dniowego terminu ważności oferty

 1. Termin gwarancji i rękojmi
 2. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy

 

 

Termin składania ofert upływa dnia 14.12.2020 roku

 

 

Konsultant Zamawiającego:

Zbigniew Wojciechowski, tel. +48 604 451 838

Jarosław Lewandrowski, tel. +48 601 220 780

 

Adres składania ofert:

EASTSIDE-BIS Sp. z o. o.

Oddział Elana Nieruchomości w Toruniu

ul. M. Skłodowskiej-Curie 73

87-100 Toruń

 

Załączniki:

 1. Rysunek nr IS-12 – instalacja wentylacji – rzut hali – wycinek
 2. Opis techniczny do projektu wykonawczego dla Zakładu MAFLOW w Toruniu – instalacje sanitarne.
 3. H-46 - MAFLOW - 2020 - POLE BN - Layout - Hala montażu 20201105
 4. Formularz ofertowy
 5. Wzór umowy

www.nieruchomosci.elana.pl/

https://drive.google.com/drive/folders/1_GxyjrsE_Uk_hLh_ybhxTax27ILQSpLi?usp=sharing

 

pdfH-46_-_MAFLOW_-_2020_-_POLE_BN_-_Layout_-_Hala_montazu_20201105.pdf
fileH-46_-_MAFLOW_-_2020_-_POLE_BN_-_wentylacja_-_formularz_ofertowy.docx
fileH-46_-_MAFLOW_-_2020_-_POLE_BN_-_wentylacja_-_umowa_-_wzor.docx
fileH-46_-_MAFLOW_-_2020_-_POLE_BN_-_wentylacja_-_umowa_-_wzor.docx
fileH-46_-_MAFLOW_-_2020_-_POLE_BN_-_wentylacja_-_zapytanie_ofertowe.docx
pdfH-46_-_MAFLOW_-_2020_-_POLE_BN_-_wentylacja_-_zapytanie_ofertowe.pdf

  

                                             

  RODO             PROCEDURY BHP, PPOŻ oraz OCHRONY ŚRODOWISKA 


Eastside-Bis Sp. z o.o.    tel: 56 656 24 05  NIP 5272737912   KRS 0000560648 
Copyright ⓒ 2015  Boryszew S.A. All rights reserved.